Teilnahme an  Wanderausstellung in Japan mit der “Société des Artistes Français” Sitz Grand Palais Paris, von September 2008 bis September 2009